Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Spoločnosť LLARIK, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom aplikácie www.llargo.sk spracováva z pozície prevádzkovateľa osobné údaje užívateľov aplikácie www.llargo.sk.

Spracovanie osobných údajov sa riadi platnou legislatívou a je realizované na základe oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Rozsah spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb  

Osobné údaje spracovávame v rozsahu : Meno, priezvisko, adresa, email, telefón,

Marketingové účely

Osobné údaje spracovávame v rozsahu : Meno, priezvisko, email, telefón

Prístup k osobným údajom

Prístup k spracovávaným osobným údajom majú naši zamestnanci v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh pri poskytovaní služieb spojených s využívaním aplikácie www.llargo.sk. Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, boli poučení o zásadách spracúvania osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 

Všetky osobné údaje sú náležite zabezpečené  pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce stupňu technického rozvoja.

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Osobné údaje našich klientov, spracovávané za účelom poskytovania služieb, uchovávame  po dobu 12 mesiacov od posledného prihlásenia sa do aplikácie www.llargo.sk. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje z našich databáz vymazané.

 

Kontrola osobných údajov

 

Osobné údaje spracovávané v našich interných systémoch neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou, ak to vyplýva z platnej legislatívy.

V zmysle platných predpisov môžete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom a taktiež o informáciu, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané.

Žiadosť o tieto informácie je nutné zaslať písomne na adresu LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov

Pokiaľ si chcete overiť presnosť spracúvania osobných údajov, alebo ich chcete doplniť, aktualizovať, vymazať, či obmedziť rozsah ich spracúvania, môžete tak urobiť písomnou žiadosťou zaslanou na adresu LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Sťažnosti

Pokiaľ budete mať pocit, že sa s Vašimi osobnými údajmi nezachádza v zmysle platnej legislatívy na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať písomnú sťažnosť na adresu LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Ak nebudete spokojný so spôsobom vybavenia Vašej sťažnosti, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Otázky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na llarik@llarik.sk.

Sprostredkovateľská zmluva

 

uzatvorená v súlade s čl.28 Nariadenia EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len „zmluva“)

medzi:

 

Prevádzkovateľ (názov, právna forma):

Adresa sídla:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu...., oddiel: ....., vložka č. ....

Zastúpený:

Kontaktné údaje:

IP Adresa:

E-mail :

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

A

 

Sprostredkovateľ : LLARIK, s.r.o.

Adresa sídla: Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď

IČO:36243701

DIČ: 2020192691

IČ DPH:SK2020192691

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka č. 12798 /T

Zastúpený: Ing. Lenka Kolláriková, konateľ spoločnosti

Kontaktné údaje:

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

 

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ uzatvárajú túto zmluvu o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov.

 

Čl. I Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy

 

  1. Sprostredkovateľ poskytuje pre prevádzkovateľa, ktorý využíva cloudovú aplikáciu LLarGo nasledovné služby, ktoré sú podpornými službami pri využívaní tohto informačného systému :

-         Konzultačný servis

-         Softvérovú údržbu

-         Aktualizačný servis

-         Servis cez vzdialenú správu

-         Monitoring

-         Školenia

 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

 

 

Čl. II Poverenie na spracúvanie osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa:

1.1. predmet spracúvania: sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľa formou

jednotlivých typov služieb definovaných v článku I. bode 1. tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve

 

1.2. doba spracúvania: sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do ukončenia jej platnosti

 

1.3. povaha spracúvania: na spracúvanie osobných údajov sa z pohľadu predmetu spracúvania nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Pokiaľ to príslušná legislatíva vyžaduje, súhlas dotknutej osoby je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ vo svojej internej smernici o spracúvaní osobných údajov

 

1.4. na účel: účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa je ich oprava, úprava a aktualizácia

 

1.5. typy a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania:

na účel opravy, úpravy a aktualizácie  budú predmetom spracovania všeobecné údaje ako ......

1.6   kategórie dotknutých osôb: Na účel opravy, úpravy a aktualizácie sa budú spracovávať osobné údaje ....

  1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobnosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť zaručiť ochranu práv dotknutých osôb.

 

 

Čl. III Oprávnenia a povinnosti sprostredkovateľa

 

1.Sprostredkovateľ je oprávnený:

a. opravovať, upravovať a aktualizovať údaje prevádzkovateľa prístupom cez vzdialenú plochu na technické prostriedky určené prevádzkovateľom. Spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľa sa bude realizovať na podnet a so súhlasom prevádzkovateľa, po dobu platnosti zmluvy;

 

2. Sprostredkovateľ je povinný:

 

a. postupovať pri spracúvaní osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa ďalších písomných pokynov prevádzkovateľa;

 

b. informovať bez zbytočného odkladu prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov;

 

c. zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku, a to aj po skončení poverenia;

 

d. spracúvať osobné údaje len na určený účel podľa čl. II. bodu 1.4. tejto zmluvy;

 

e. spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

 

f. zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov; zabezpečiť, aby všetky ním oprávnené osoby boli pred spracúvaním osobných údajov poučené o zásadách spracúvania osobných údajov a o zachovávaní mlčanlivosti ;

 

h. neposkytovať a nesprístupňovať osobné údaje bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo povinnosť poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci;

 

i. poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby pri uplatňovaní jej práv;

 

j. zabezpečiť, že všetky ním určené oprávnené osoby budú pred spracúvaním osobných údajov poučené a zaviazané povinnosťou mlčanlivosti o týchto údajoch, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k sprostredkovateľovi;

 

k. bezodkladne po zániku tejto zmluvy vymazať všetky dáta prevádzkovateľova obsahujúce osobné údaje a vymazať aj všetky ich kópie

 

 

Čl. IV Doba trvania a zánik zmluvy

 

1.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby využívania podporných služieb ku cloudovej aplikácii LLarGo podľa čl. 1 bodu 1.

 

 

 

 

Čl. V Záverečné ustanovenia

 

Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.Ukončenie zmluvného vzťahu a upozornenie na nedodržiavanie ustanovení tejto zmluvy sa vždy doručí druhej zmluvnej strane v písomnej forme na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

2.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018.

3.Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán, inak prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu v SR.

4.Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len na základe dohody zmluvných strán písomným a očíslovaným dodatkom k zmluve.

5.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany s obsahom tejto zmluvy súhlasia a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

6.Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

 

 

 

V Seredi dňa.........................

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Kolláriková

.................................                                                                     .............................................

za prevádzkovateľa                                                                        za sprostredkovateľa

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
No Yes

© 1992 - 2024 LLARIK, s.r.o. All rights reserved. 7.0.223.828